بغض (Sob)

Posted by fardin tavasolian (tehran, Iran) on 5 October 2012 in Landscape & Rural.

بغض یعنی فکر میکنی گریه...اما همیشه گریه فکر می کنی

 

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+